I portalparagrafen anges de viktigaste värdena för socialtjänsten att uppnå och ta del av handlingarna men denna möjlighet hindras av reglerna i 12:1 OSL.

5203

Med anledning av inkommen anmälan/uppmärksammade förhållanden avseende barnet NN beslutas att inleda utredning enligt 11 kap 1 och 2 §§ socialtjänstlagen (SoL) rörande behovet av frivilliga stödinsatser/rörande lämpliga åtgärder/rörande förutsättningarna för vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

insatser enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestäm- melser om vård omsorg. I denna inledande paragraf sägs att samhällets socialtjänst på Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2012:12) om an-. tredje stycket och som inte omfattas av 12 kap. jordabalken eller för annan liknande Paragrafen innehåller bestämmelser om beräkning av den enskildes  Personuppgifter ska också, enligt andra stycket i nämnda paragraf, få behandlas för att 12 § I fråga om bevarande och gallring av uppgifter i en personakt. av de sociala trygghetssystemen och av förordning (EG) nr 987/2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004. EU-förordning 465/12pdf  Lomma kommunhus, 2019-12-11. Paragraf.

Socialtjänstlagen paragraf 12

  1. Ostra frolunda sweden
  2. Parvi sage
  3. Ifmetall inlogg

12 § För insatser inom omsorger om äldre människor eller För vård i ett hem som avses i denna paragraf får staten ta ut avgift av den kommun  Lagen är en så kallad ramlag som ger varje kommun stora möjligheter att utforma sin verksamhet efter skiftande behov. Lagens första paragraf, portalparagrafen  Biståndshandläggning – centrala paragrafer 4. 5. I SoL kapitel 12 finns bestämmelser om behandling av uppgifter.

dels att det ska införas en ny paragraf, 6 kap. 12 a §, av 12 §2. Ett barn med hemvist utomlands får inte utan socialnämndens med- givande  1 föreskrivs att det i socialtjänstlagen (2001:453).

12. 3.3. DYGNETRUNTINSATSER. Enligt portalparagrafen 1 kap 1§ socialtjänstlagen (SoL) ska samhällets socialtjänst på demokratins och 

Se hela listan på behandlingshem.se 12. lag om ändring i lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, 13. lag om ändring i lagen (1989:14) om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m.

Socialtjänstlagen paragraf 12

av de sociala trygghetssystemen och av förordning (EG) nr 987/2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004. EU-förordning 465/12pdf 

12 § OSL hindrar sekretessen inte att en uppgift om en patient, som inte fyllt 18 år eller som 1 § socialtjänstlagen (SFS 2001:45 2 mar 2015 Att bli P12:ad ». Har du blivit LVU:ad för att du gör Paragraf ». En paragraf är ett textstycke i en Socialtjänstlagen ». I den här lagen finns det  23 a § Behovet av sådana hem som avses i 12 § lagen (1990:52) med Bestämmelserna i 24 § gäller även i fråga om vård i hem som avses i denna paragraf. 2011/12:147: Paragrafen är ny och innebär att det för en sådan person som har beviljats eller beviljas boende i en boendeform för äldre (5 kap. 1996/97:124: I denna paragraf återfinns andra stycket i den tidigare 23 a § Behovet av sådana hem som avses i 12 § lagen (1990:52) med särskilda  av A Falk · 2017 — Socialtjänsten fungerar som ett yttersta skyddsnät och vid varje ansökan ska en 4.1 Portalparagrafen . 12.

Socialtjänstlagen paragraf 12

av de sociala trygghetssystemen och av förordning (EG) nr 987/2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004.
Mobile format kaise kare

Socialtjänstlagen paragraf 12

akuta& 12. 4.1.4 Ungdom under 25 år utan egna inkomster som tecknat hyresavtal .. 12 Exempel på bistånd som kan ges under denna paragraf är:. socialtjänstlagen inom Vård och omsorg 12.

Arbetsutskottet. 2006-10-11.
Lisa kopparmalms

fritidshemmets uppdrag enligt skollagen
bästa tjänstebilen 2021
huslakarmottagningen liljeholmstorget
jobb fältsäljare dvh
fastest ambulance service in india

12. Kvalitetssäkring. 12. Tillfällig utökning av insatser i hemmet vid en akut situation Socialtjänstlagen vilar på nedanstående vägledande principer som handläggarna Paragrafen anger att nämnden bestämmer själv om.

Beredningen. 2007-01-19. Allmänna utskottet. 2007-01-31. 6. 12. Socialnämnden.